Корпоративно обучение
Намерете ни във фейсбук
РегистрацияКой е на линия
В момента има 8 посетителя в сайта

Български за чужденци

AddThis Social Bookmark Button

Тук можете да се запознаете с програмата за обучение , а в стартиращи групи са посочени детайлите

по започването, посещаемостта и цената на курса !

Обучението се извършва на нива,като всяко ниво еот минимум 60 учебни часа /1 уч.ч. е  40 мин.Обикновено  на посещение се вземат по 3 уч.ч., /т.е. 2 астр.ч./ Дистанционното обучение е предвидено за 50 уч.часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста.Предоставяме учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия или в оригинал в зависимост от желанието на клиента.


Курсове и индивидуални уроци по общ български език за чужденци.


Целта на курса по общ български език за чужденци е курсистите да получат базови познания за граматиката на съвременния български език, както и да натрупат лексика, приложима в общуването в обществена, семейна, професионална и учебна среда. Всеки урок включва в себе си множество диалози, адаптирани статии от вестници и други актуални източници, граматически упражнения, упражнения за слушане и разбиране, както и подробен речник в края на всеки тематичен раздел. За да може обучаемият да затвърди усвоените знания по време на урока, в системата се включва и учебна тетрадка, изцяло обвързана с тематиката на уроците. Успешното покриване на курса е в съответствие с нивата на компетентност А1 и А2 според Европейската езикова рамка.


Курсове и индивидуални уроци по български език за чужденци с бизнес насоченост.


От скоро нашите курсисти могат да се възползват от  профилирания курс по бизнес български език за чужденци, разработен поради нарастващия интерес на нашите курсисти към коректната бизнес терминология.  Чужденците, които работят в страната ни, оценяват необходимостта и предимството от владеене на български, тъй като това позволява ръков
оденето на процесите, бизнес срещите и преговорите да се провеждат директно на български език, без езиковата бариера да възпрепятства бизнес контактите.

Курсът е предвиден за хора, покрили поне първо ниво от курса по общ български за чужденци. Той дава една добра база на обучаващия се, като в зависимост от нуждите и интересите му се въвежда специфична терминология, оформят се документи и се разиграват конкретни ситуации, които могат да се срещнат в бизнес ежедневието на курсиста.


Болгарский язъiк для русско-говорящих:

  • курс для детей: подготовка для поступления в болгарские школъi
  • курс для взрослъiх:
  • елементарнъiй уровенъ
  • базовъiй уровенъ
  • с конкретном направлением: туризм, бизнес, недвижимостъ ...

 

Bulgarian for Foreigners !!!
Courses and individual lessons


The training is carried out at levels and the duration of a level is at least 60 classes.
We can provide Distance learning and it is planned for 50 classes.The Groups study here 2 or 3 times a week. The  individual training,  the frequency and the duration of the classes are determined by the students. We provide free textbooks and study books.
The purpose of the course is to provide students with basic knowledge of the grammar of the Modern Bulgarian language, as well as to acquire vocabulary applicable in communication in social, family, professional and educational environment. Each lesson includes many dialogues, adapted newspaper articles and other topical sources, grammar exercises, listening and comprehension exercises, and a comprehensive vocabulary at the end of each thematic section.The system also includes a study notebook, fully related to the topic of the lessons. Successful course coverage is in line with A1 and A2 levels of competence under the European Framework.

Courses and individual lessons in Bulgarian for foreigners with a business orientation.

Our students can benefit from the profiled Business Bulgarian language course for foreigners, developed due to the increasing interest of our students in the correct business terminology. Foreigners who work in our country appreciate the necessity and the advantage of knowing Bulgarian, as this allows the management of processes, business meetings and negotiations to be held directly in Bulgarian without the language barrier hampering business contacts. The course is intended for people who have completed at least the first level of the course in General Bulgarian for foreigners. It provides a good base for the trainee, depending on his needs and interests, introducing specific terminology, formulating documents and playing out specific situations that can be encountered in the business daily life of the student.

Starting courses:

 

 

 

Сертификат за владеене на език

Издаване на Сертификат за владеене на език

Сертификатите са стандартно изискване при започване на нова работа, при кандидатстване за по-висока позиция или при стартиране на обучение в колеж или университет. Целта на сертификата е да докаже че съответният човек притежава знания и умения на определено ниво и като такъв той освобождава специалиста от отдел "Човешки ресурси" от допълнителна работа по проверка и доказване на посоченото в документите на кандидата. От друга страна, за да има съответната тежест, сертификатът трябва да е издаден от организация/институция с добра репутация, която е способна във всеки един момент да докаже валидността на посоченото в сертификата и да застане с името си зад него. Удостоверяването на знания и умения се базира на дългогодишен опит и внимателно подбрани елементи на изпита.

В учебен център Варна подготвяме курсисти за полагане на изпити.

Всички наши курсисти, които успешно са положили финалния изпит за съответното ниво, получават Сертификат за владеене на езика по Обща европейска езикова рамка.

Ако вече сте учили английски, немски, френски или испански, сигурни сте в своите знания и не ви се налага да притежавате международно признат сертификат с цел кандидатстване в университет, но въпреки това ви е необходим сертификат за доказване на езиковите ви познания пред работодател, университет, колеж, не се налага да се подготвяте и явявате на скъп и сложен изпит, нито да повтаряте цяло ниво в някоя езикова школа и да отделите няколко месеца и значителна сума за това. Ние провеждаме изпити за издаване на сертификат по Обща европейска езикова рамка с или без допълнителна подготовка на кандидата. Изпитът включва различни елементи от съответното ниво, граматика, лексика, четене с разбиране, слушане с разбиране и свободен разговор по зададена тема.

Всички изпити се провеждат в офиса ни в центъра на Варна.

След успешното полагане на изпита, вие получавате Сертификат за владеене на езика по Обща европейска езикова рамка, който ви дава възможност да удостоверите знанията и уменията си при кандидатстване за работа във всяка една фирма в България, в държавна институция, в образователна институция, както и във фирми в чужбина.

Ние ценим вашето време и пари и ви осигуряваме изгоден вариант за издаване на Сертификат за владеене на общо 20 различни езика.

Последна промяна (Сряда, 14 Април 2021 22:28)